1507 Tübitak KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

5 300x200 1507 Tübitak KOBİ Ar Ge Başlangıç Destek Programı1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programını KOBİ’lerin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile verimliliklerini artırmaları ve katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetlere yönelmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda KOBİ’lerin ikisi ortaklı olmak kaydıyla ilk 5 projesine avantajlı bir şekilde %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek sağlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, daha rekabetçi olma yönünde, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.
Program kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma (Ürüne dönüşmesi beklenmeyen, temel bilgi edinmek amacıyla yapılan teorik veya deneysel çalışma) niteliği aranmamakta, araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler tercih edilmekte ve aşağıda belirtilen hedefleri olan projeler desteklenmektedir.
- Yeni ürün üretilmesi
– Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
– Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi
– Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

Programla elde edilmesi beklenen kazanımların başlıcaları aşağıda verilmiştir:
- Proje ve kaynak yönetimi yeteneğinin kazanılması,
- Ar-Ge kültürü ve Ar-Ge yapılanmasının oluşturulması,
- Bilgi kazanımlarının dokümante edilerek kalıcılığının ve sürekliliğinin sağlanması,
- Üniversite – sanayi işbirliğinin oluşturulması,
- Ticari başarının sağlanması,
- Dünya pazarlarında rekabet edebilir başarılı firmalarımızın sayılarının arttırılması,
- Rekabet gücünün arttırılarak daha çok ihracat yapılması,
- İthalatı azaltıcı yerli ürünlerin geliştirilmesi,
- Üretim teknolojilerinin geliştirilerek verimliliğin ve üretim kalitesinin arttırılması,
- Nitelikli işgücü istihdamının arttırılması.

Kimler Yararlanabilir?
Türkiye’de yerleşik KOBİ niteliğindeki sermaye şirketleri başvurabilir. (250 kişiden az yıllık çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon TL’den az olan şirketler) Şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar proje başvurusunda bulunamazlar.

Destek Tipi Nedir?
Destek Geri ödemesiz hibe niteliğindedir. Destek proje bazlı olarak verilmektedir.

Destek Miktarı, Üst Limiti ve Oranı Nedir?
Proje bütçesi 500.000TL (beş yüz bin Türk Lirası) ile sınırlı olup destek oranı bütçenin %75’i kadardır. Proje başına en fazla 375.000 TL hibe desteği verilir. Ayrıca, proje fikir sahibi araştırmacıya, proje süresince kuruluşta çalışmış olması koşuluyla 7.500 TL teşvik ödülü verilecektir.

Programda hangi giderler desteklenir?
a) Personel giderleri
b) Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
d) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
e) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
f) Malzeme ve sarf giderleri
g) Yeminli Mali Müşavir giderleri
h) Proje yazımı, başvuru ve dönem dosyaları hazırlama danışmanlık giderleri

Desteklenen Ar-Ge aşamaları ve faaliyetleri nelerdir?
a) Kavram geliştirme,
b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
d) Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
e) Prototip üretimi,
f) Pilot tesisin kurulması,
g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
h) Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

Not: Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgah alımı içeren) ile Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetlerini içeren projeler desteklenmez.

Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?
Destek süresi proje bazında en fazla onsekiz (18) aydır.

Programa ne zaman başvurulabilir?
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur.

Programa Başvuru Sayısı Kaçtır?
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına ikisi ortaklı en fazla 5 başvuru yapılabilir.

Desteklenen Projelerin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin ve yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Bir projenin destek alabilmesi için aşağıdaki 3 boyuta da uygun olması gerekmektedir.
I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü yüksek olması gerekir.
II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygun olması gerekir.
III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilir olması gerekir.

I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü yüksek olması gerekir.
Bu 3 boyut içerisinde en önemli nokta projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönünün uygunluğudur. Proje ya ürün yeniliği, yada üretim yöntemlerinde (süreç) yeniliği unsurlarından en az birine uygun olmalıdır.
Üründe yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren bir ürünü ifade eder.
Üretim yöntemlerinde (süreç) yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi ifade eder.

Projelerin Aşağıdaki ürün ve üretim yöntemleri ile ilgili yenilik sınıflandırmalarından en az birine uygun olması gerekmektedir.

A- Ürün Yeniliği
1. Firmada Mevcut Bir Ürünün Yeni Modellerinin Geliştirilmesi (temel bir üründe yapılan değişikliklerle yeni ürünler geliştirilmesi veya mevcut bir ürünün yeni bir alana uygulanması için yapılan uyum çalışmaları)
2. Firma İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi (benzerleri pazarda veya sektörde mevcut olup firmanın ürün ailesinde olmayan bir ürünün geliştirilmesi)
3. Firma İçin Yeni Bir Ürün Platformu Geliştirilmesi (kendisinden yeni modellerin türetilebileceği temel bir ürünün geliştirilmesi)
4. Ülke İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi
5. Dünya İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi (yeni bir fikir odağında dünya pazarlarında olmayan bir ürünün geliştirilmesi)

B- Süreç Yeniliği
1. Maliyet Düşürücü veya Standart/Kalite Yükseltici Sonuçların Elde Edilmesi Amacıyla Yeni Tekniklerin Geliştirilerek Uygulanması
2. Üretimle İlgili Olarak Yeni Bir Yöntem veya Teknoloji Geliştirilmesi

Projenin destek alabilmesi için proje başvurusu yapan işletmenin Ar-Ge Projesinde yer alan yenilik faaliyetlerinde ve Ar-Ge aşamalarında firmanın sağlayacağı özgün katkılar yüksek olmalıdır.

II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygun olması gerekir.
Bu kapsamda başvuru sahibi Kuruluşta, projenin gerektirdiği alanlarda bilgi birikimi olmalıdır. Proje çalışanlarının uzmanlık ve yetkinlikleri proje ile uyumlu ve yeterli olmalıdır. Kuruluşta, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip herhangi bir proje personeli bulunmalıdır. Kuruluşun Ar-Ge olanakları ve alt yapısı (laboratuvar, test ortamları, alet-teçhizat, yazılım araçları, bilgiye erişim olanakları, dokümantasyon sistematiği) projeyi yürütmek için uygun olmalıdır. Proje planı gerçekçi ve uygulanabilir olmalıdır. İş paketleri ve alt iş paketleri bazında iş akış-zaman çizelgesi uygun bir şekilde hazırlanmalı, İş paketleri arasındaki bağlantılar tanımlanmalıdır. Proje gider kalemleri nicelik ve nitelik olarak yapılacak işle uyumlu olmalıdır. Proje süresi proje kapsamına göre iyi ayarlanmış olmalıdır.

III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilir olması gerekir.
Projenin yenilikçi ve Ar-Ge içerikli olması, firmanın özgün katkılarının yüksek olması, firmanın bu projeyi yürütecek imkan ve kabiliyetlerinin bulunması, projenin iyi planlanmış ve proje ekibinin güçlü olması destek almak için gereklidir. Ancak yeterli değildir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek Ar-Ge faaliyetleri sonucunda proje çıktılarının ekonomik yarara dönüşebilir nitelikte olması gerekmektedir. Proje kapsamında satılabilir yeni ürünler elde edilmesi beklenmektedir. Proje çıktısı ulusal veya uluslararası ölçekte firmanın rekabet gücünü artırıcı nitelikte olmalıdır. Proje çıktısının ithal edilen bir ürünün yerini alma ihtimali olabilir. Proje çıktısının ihracat ihtimali olabilir. Projedeki işbirliklerinin yan sanayi geliştirme ve yan sanayiye bilgi aktarma etkisi olabilir.
Öncelikli olarak desteklenecek proje konularını oluşturan öncelikli alanlar “enformatik, esnek üretim /esnek otomasyon, uzay ve havacılık teknolojileri, gen mühendisliği /biyoteknoloji, ileri malzeme teknolojileri, çevre ve çevreye duyarlı teknolojiler” olarak belirlenmiştir.

Yazan: Kıvanç Çakıroğlu
Boğaziçi Proje Ve Danışmanlık
www.bogaziciproje.com
Tel:0216 411 1001
Faks:0216 411 1002

Kaynaklar:
www.tubitak.gov.tr
www.teydeb.tubitak.gov.tr

Incoming search terms:

 • teydeb com kobiargebaslangicdestekprogrami
 • teydeb
 • teydep
 • kosgeb hibe destek
 • teydep tubitak
 • tübitak hibe alabilmek için şirket kaç yıllık olması lazım
 • tübitak destekli projeler şahıs şirketi
 • tubitak arge
 • teydeb com
 • teydeb kobi arge destekleri

1501 Tübitak Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

3 300x225 1501 Tübitak Sanayi Ar Ge Projeleri Destekleme Programı1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından beri uygulamada olan bir hibe desteğidir. Program “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik” ve “Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları” uygun olarak firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. Programda, ülkemizin ekonomik ve sosyal refahının artırılması için bilimsel ve teknolojik bilgiyi, ürüne, sürece, yönteme veya sisteme dönüştürme aşamalarında hazırlanan pazar odaklı proje önerilerinin değerlendirilmesi, geri ödemesiz olarak desteklenmesini hedeflenmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de yerleşik, katma değer yaratan Firmaların desteklenen Ar-Ge nitelikli proje giderlerine harcama sonrası %60’a varan oranlarda geri ödemesiz (hibe) destek sağlanmaktadır.
Kimler Yararlanabilir?
Sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan Türkiye’de yerleşik tüm KOBİ ve büyük ölçekli sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

Destek Tipi Nedir?
Destek Geri ödemesiz hibe niteliğindedir. Destek proje bazlı olarak verilmektedir.

Destek Miktarı, Üst Limiti ve Oranı Nedir?
Proje bütçe sınırlaması yoktur. Temel destek oranı proje bütçesinin %40’ı olup ilave destekler ile en fazla %60’a kadar çıkabilmektedir. Ayrıca, proje fikir sahibi araştırmacıya, başarıyla tamamlanan proje sahibi kuruluş KOBİ ise, 7.500 TL teşvik ödülü verilecektir

İlave destek aşağıda sıralanan durumlarda verilir.
a) Ortak başvurulan projeler için her bir kuruluşun temel destek oranı %25 oranında artırılır.
b) Kuruluşun, bir önceki yıla veya bir önceki hesap dönemine ait Ayrıntılı Bilançosunda aktifleştirilen net Araştırma ve Geliştirme Giderleri (Ar-Ge Giderleri) ile Ayrıntılı Gelir Tablosundaki gerçekleşen Araştırma ve Geliştirme Giderleri (Ar-Ge Giderleri) toplamının aynı hesap dönemindeki toplam net satış hâsılatına oranına göre, ilgili dönemdeki harcama ve giderlere uygulanan temel destek oranı, aşağıda gösterilen oranlarda artırılır:
Ar-Ge Gideri /Toplam Net Satış Hâsılatı ile uygulanacak artış oranı
1) Sıfırdan büyük ve %1’den küçük ise %12,5 artış oranı,
2) %1’e eşit veya büyük ve %2’den küçük ise %18,75 artış oranı,
3) %2’ye eşit veya daha büyük ise %25 artış oranı.
c) Personel harcamaları, büyük işletmelerin projelerinde %60, orta ölçekli KOBİ niteliğindeki işletmelerin projelerinde %75, mikro ve küçük ölçekli KOBİ niteliğindeki işletmelerin projelerinde ise
%90 oranında destek kapsamına alınır. Projenin Ar-Ge faaliyetinde doktoralı araştırmacı istihdam edilmesi durumunda ise bu personele ilişkin harcamanın %100’ü destek kapsamına alınır.
d) Kuruluşun belirli bir proje bazında Türkiye’deki bir üniversiteden, kamu araştırma merkez ve enstitülerinden veya üniversitelerdeki öğretim elemanlarından üniversite döner sermayesi üzerinden veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yerleşik şirketler üzerinden projedeki Ar-Ge çalışması ile ilişkili danışmanlık, test, deney, analiz vb hizmet alımları için sağlanan destek oranı %100 oranında arttırılır.
e) Öncelikli alanlardaki projeler için sağlanan temel destek oranı %25 oranında artırılır. ( Öncelikli alanlar “enformatik, esnek üretim /esnek otomasyon, uzay ve havacılık teknolojileri, gen mühendisliği /biyoteknoloji, ileri malzeme teknolojileri, çevre ve çevreye duyarlı teknolojiler” olarak belirlenmiştir.)

Programda hangi giderler desteklenir?
a) Personel giderleri
b) Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
d) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
e) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
f) Malzeme ve sarf giderleri
g) Yeminli Mali Müşavir giderleri (Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir asgari ücret tarifesi”nde belirtilen.

Desteklenen Ar-Ge aşamaları ve faaliyetleri nelerdir?
a) Kavram geliştirme,
b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
d) Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
e) Prototip üretimi,
f) Pilot tesisin kurulması,
g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
h) Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?
Destek süresi proje bazında en fazla otuzaltı (36) aydır.

Programa ne zaman başvurulabilir?
Sanayi Ar-Ge Programına başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur.

Programa Başvuru Sayısı Kaçtır?
Sanayi Ar-Ge Programına başvuru sayısı sınırı yoktur.

Desteklenen Projelerin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin ve yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Bir projenin destek alabilmesi için aşağıdaki 3 boyuta da uygun olması gerekmektedir.
I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü yüksek olması gerekir.
II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygun olması gerekir.
III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilir olması gerekir.

I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü yüksek olması gerekir.
Bu 3 boyut içerisinde en önemli nokta projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönünün uygunluğudur. Proje ya ürün yeniliği, yada üretim yöntemlerinde (süreç) yeniliği unsurlarından en az birine uygun olmalıdır.
Üründe yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren bir ürünü ifade eder.
Üretim yöntemlerinde (süreç) yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi ifade eder.

Projelerin Aşağıdaki ürün ve üretim yöntemleri ile ilgili yenilik sınıflandırmalarından en az birine uygun olması gerekmektedir.

A- Ürün Yeniliği
1. Firmada Mevcut Bir Ürünün Yeni Modellerinin Geliştirilmesi (temel bir üründe yapılan değişikliklerle yeni ürünler geliştirilmesi veya mevcut bir ürünün yeni bir alana uygulanması için yapılan uyum çalışmaları)
2. Firma İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi (benzerleri pazarda veya sektörde mevcut olup firmanın ürün ailesinde olmayan bir ürünün geliştirilmesi)
3. Firma İçin Yeni Bir Ürün Platformu Geliştirilmesi (kendisinden yeni modellerin türetilebileceği temel bir ürünün geliştirilmesi)
4. Ülke İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi
5. Dünya İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi (yeni bir fikir odağında dünya pazarlarında olmayan bir ürünün geliştirilmesi)

B- Süreç Yeniliği
1. Maliyet Düşürücü veya Standart/Kalite Yükseltici Sonuçların Elde Edilmesi Amacıyla Yeni Tekniklerin Geliştirilerek Uygulanması
2. Üretimle İlgili Olarak Yeni Bir Yöntem veya Teknoloji Geliştirilmesi

Projenin destek alabilmesi için proje başvurusu yapan işletmenin Ar-Ge Projesinde yer alan yenilik faaliyetlerinde ve Ar-Ge aşamalarında firmanın sağlayacağı özgün katkılar yüksek olmalıdır.

II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygun olması gerekir.
Bu kapsamda başvuru sahibi Kuruluşta, projenin gerektirdiği alanlarda bilgi birikimi olmalıdır. Proje çalışanlarının uzmanlık ve yetkinlikleri proje ile uyumlu ve yeterli olmalıdır. Kuruluşta, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip herhangi bir proje personeli bulunmalıdır. Kuruluşun Ar-Ge olanakları ve alt yapısı (laboratuvar, test ortamları, alet-teçhizat, yazılım araçları, bilgiye erişim olanakları, dokümantasyon sistematiği) projeyi yürütmek için uygun olmalıdır. Proje planı gerçekçi ve uygulanabilir olmalıdır. İş paketleri ve alt iş paketleri bazında iş akış-zaman çizelgesi uygun bir şekilde hazırlanmalı, İş paketleri arasındaki bağlantılar tanımlanmalıdır. Proje gider kalemleri nicelik ve nitelik olarak yapılacak işle uyumlu olmalıdır. Proje süresi proje kapsamına göre iyi ayarlanmış olmalıdır.

III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilir olması gerekir.
Projenin yenilikçi ve Ar-Ge içerikli olması, firmanın özgün katkılarının yüksek olması, firmanın bu projeyi yürütecek imkan ve kabiliyetlerinin bulunması, projenin iyi planlanmış ve proje ekibinin güçlü olması destek almak için gereklidir. Ancak yeterli değildir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek Ar-Ge faaliyetleri sonucunda proje çıktılarının ekonomik yarara dönüşebilir nitelikte olması gerekmektedir. Proje kapsamında satılabilir yeni ürünler elde edilmesi beklenmektedir. Proje çıktısı ulusal veya uluslararası ölçekte firmanın rekabet gücünü artırıcı nitelikte olmalıdır. Proje çıktısının ithal edilen bir ürünün yerini alma ihtimali olabilir. Proje çıktısının ihracat ihtimali olabilir. Projedeki işbirliklerinin yan sanayi geliştirme ve yan sanayiye bilgi aktarma etkisi olabilir.

Yazan: Kıvanç Çakıroğlu
Boğaziçi Proje Ve Danışmanlık
www.bogaziciproje.com
Tel: 0216 411 1001
Faks: 0216 411 1002

Kaynaklar:
www.tubitak.gov.tr
www.teydeb.tubitak.gov.tr

Incoming search terms:

 • teydeb nedir
 • teydep
 • 1501 proje örnekleri
 • TÜBİTAK SANAYİ ARGE PROJESİ DESTEKLENEN
 • tübitak 1501 proje örneği
 • teydeb döner sermaye
 • teydeb projeleri nedir
 • teydeb projesi nedir
 • teydeb sanayi programi danışman firmalar
 • teydep 1505 1501 1507 nedir farkları nedir

TEYDEB

2 300x168 TEYDEBTEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı:

TÜBİTAK’ın bir birimi olan TEYDEB ülkemiz özel sektör firmalarının, büyük sanayi kuruluşlarının ve KOBİ’lerin Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayırmasını özendirmek amacıyla araştırma geliştirme ve yenilik faaliyetlerini, projelerini desteklemektedir. Bu sayede ülkemiz KOBİ’lerinin ve büyük sanayi kuruluşlarının araştırma geliştirme (Ar-Ge), teknoloji yaratma ve yenilikçilik yeteneğinin, rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlamaktadır.

Ekonomik gelişmenin kaynağı olarak Ar-Ge’ye dayalı yenilikçiliğe daha fazla yatırım yapma düşüncesi özellikle son 25 yılda tüm dünyada önem kazanmıştır. ABD, Japonya, Almanya ve İsveç gibi ekonomisi güçlü ülkelerce benimsendiği kadar, sonradan büyük gelişme gösteren, Güney Kore, İrlanda, İsrail ve Finlandiya gibi ülkelerin de başarısının arkasındaki neden, bu yaklaşımın politika haline getirilerek kararlılıkla uygulanmasıdır. Bu amaçla TÜBİTAK, Ülkemiz Avrupa Birliği’nin stratejik hedefleriyle de uyumlu olarak, Ar-Ge faaliyetleri ve desteklerinin ülke refahını artırmaya odaklanarak, 2023 yılına kadar Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içindeki payının %3’e ve özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payının %70 ‘e yükselmesini hedefleyen bir strateji oluşturmuştur. Yenilikçilik ve Ar-Ge çalışmaları günümüzde rekabetin sürdürebilirliği için vazgeçilmez unsurlardır. Ancak bu Yenilikçilik ve Ar-Ge çalışmaları için özel sektörün daha fazla bütçe ayırması ve projeler üretmesi gerekmektedir. Yenilikçilik ve Ar-Ge çalışmaları içeren özel sektörün projelere kamu kurumları tarafından projelere gerekli desteğin sağlanabilmesi başarı oranını ciddi şekilde arttırmaktadır. Bu bilinçle Ülkemizin ekonomik ve sosyal refahını artırmak için, özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilikçilik yeteneği ile rekabet gücünü yükseltmek, ülkemizde girişimcilik kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak, sanayi kuruluşlarının kendi arasında ve üniversitelerle daha yakın işbirlikleri ve ortaklıklar sağlamasını teşvik etmek amacıyla proje esaslı araştırma-teknoloji geliştirmeye kaynak ayrılmasını özendirecek, risk paylaşımlı destek programları TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülmektedir.

TÜBİTAK-TEYDEB Bünyesinde Özel Sektöre Yönelik Olarak Yürütülen Araştırma-Geliştirme Destek Programları :

1501 – TÜBİTAK SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
1507 – TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI
1511 – TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEKLEME PROGRAMI
1509 – ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

TEYDEB Proje Başvuru ve Destek Süreci
Programlara başvuru şekli: TÜBİTAK TEYDEB destek programlarına proje başvuruları “Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS)” uygulaması üzerinden çevrimiçi (online) olarak https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden yapılmaktadır.
Programlara başvuru zamanı: TEYDEB programlarına başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. Başvurular online 7/24 olarak kabul edilmektedir.

Proje başvurularında beklenen hedefler :
- Yeni ürün geliştirilmesi,
- Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
- Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi,
- Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

Proje başvurularının değerlendirilmesi:

Projelerin değerlendirilmesi aşağıdaki 3 boyut altında yer alan kriterlere göre yapılmaktadır.
- Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,
- Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu,
- Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.

Programlar kapsamında desteklenen Ar-Ge aşamaları:
- Kavram geliştirme,
- Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
- Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve
benzeri çalışmalar,
- Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları,
- Prototip üretimi,
- Pilot tesisin kurulması,
- Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması

TÜBİTAK TEYDEB destek programları kapsamında desteklenen gider kalemleri genel olarak aşağıda belirtilmiştir:
• Personel giderleri,
• Alet, teçhizat, prototip, kalıp, yazılım alımları,
• Malzeme ve sarf giderleri,
• Seyahat giderleri,
Danışmanlık ve hizmet alımları
• Yeminli Mali Müşavir Giderleri (YMM)
Proje hazırlatma giderleri ( sadece 1507),
Teşvik Ödülü (1501 (firma KOBİ ise), 1507)
• Üniversitelere yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

Yazan: Kıvanç Çakıroğlu

Boğaziçi Proje Ve Danışmanlık
www.bogaziciproje.com

info@bogaziciproje.com

Tel:  0216 411 1001
Faks:0216 411 1002

Kaynaklar:
www.tubitak.gov.tr
www.teydeb.tubitak.gov.tr