Teydeb Arge Proje Destekleri


1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programını
KOBİ’lerin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile verimliliklerini artırmaları ve katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetlere yönelmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda KOBİ’lerin ikisi ortaklı olmak kaydıyla ilk 5 projesine avantajlı bir şekilde %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek sağlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, daha rekabetçi olma yönünde, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.
Program kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma (Ürüne dönüşmesi beklenmeyen, temel bilgi edinmek amacıyla yapılan teorik veya deneysel çalışma) niteliği aranmamakta, araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler tercih edilmekte ve aşağıda belirtilen hedefleri olan projeler desteklenmektedir.
– Yeni ürün üretilmesi
– Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
– Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi
– Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

Programla elde edilmesi beklenen kazanımların başlıcaları aşağıda verilmiştir:
– Proje ve kaynak yönetimi yeteneğinin kazanılması,
– Ar-Ge kültürü ve Ar-Ge yapılanmasının oluşturulması,
– Bilgi kazanımlarının dokümante edilerek kalıcılığının ve sürekliliğinin sağlanması,
– Üniversite – sanayi işbirliğinin oluşturulması,
– Ticari başarının sağlanması,
– Dünya pazarlarında rekabet edebilir başarılı firmalarımızın sayılarının arttırılması,
– Rekabet gücünün arttırılarak daha çok ihracat yapılması,
– İthalatı azaltıcı yerli ürünlerin geliştirilmesi,
– Üretim teknolojilerinin geliştirilerek verimliliğin ve üretim kalitesinin arttırılması,
– Nitelikli işgücü istihdamının arttırılması.

Kimler Yararlanabilir?
Türkiye’de yerleşik KOBİ niteliğindeki sermaye şirketleri başvurabilir. (250 kişiden az yıllık çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon TL’den az olan şirketler) Şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar proje başvurusunda bulunamazlar.

Destek Tipi Nedir?
Destek Geri ödemesiz hibe niteliğindedir. Destek proje bazlı olarak verilmektedir.

Destek Miktarı, Üst Limiti ve Oranı Nedir?
Proje bütçesi 500.000TL (beş yüz bin Türk Lirası) ile sınırlı olup destek oranı bütçenin %75’i kadardır. Proje başına en fazla 375.000 TL hibe desteği verilir. Ayrıca, proje fikir sahibi araştırmacıya, proje süresince kuruluşta çalışmış olması koşuluyla 7.500 TL teşvik ödülü verilecektir.

Programda hangi giderler desteklenir?
a) Personel giderleri
b) Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
d) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
e) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
f) Malzeme ve sarf giderleri
g) Yeminli Mali Müşavir giderleri
h) Proje yazımı, başvuru ve dönem dosyaları hazırlama danışmanlık giderleri

Desteklenen Ar-Ge aşamaları ve faaliyetleri nelerdir?
a) Kavram geliştirme,
b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
d) Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
e) Prototip üretimi,
f) Pilot tesisin kurulması,
g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
h) Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

Not: Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgah alımı içeren) ile Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetlerini içeren projeler desteklenmez.

Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?
Destek süresi proje bazında en fazla onsekiz (18) aydır.

Programa ne zaman başvurulabilir?
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur.

Programa Başvuru Sayısı Kaçtır?
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına ikisi ortaklı en fazla 5 başvuru yapılabilir.

Desteklenen Projelerin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin ve yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Bir projenin destek alabilmesi için aşağıdaki 3 boyuta da uygun olması gerekmektedir.
I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü yüksek olması gerekir.
II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygun olması gerekir.
III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilir olması gerekir.

I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü yüksek olması gerekir.
Bu 3 boyut içerisinde en önemli nokta projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönünün uygunluğudur. Proje ya ürün yeniliği, yada üretim yöntemlerinde (süreç) yeniliği unsurlarından en az birine uygun olmalıdır.
Üründe yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren bir ürünü ifade eder.
Üretim yöntemlerinde (süreç) yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi ifade eder.

Projelerin Aşağıdaki ürün ve üretim yöntemleri ile ilgili yenilik sınıflandırmalarından en az birine uygun olması gerekmektedir.

A- Ürün Yeniliği
1. Firmada Mevcut Bir Ürünün Yeni Modellerinin Geliştirilmesi (temel bir üründe yapılan değişikliklerle yeni ürünler geliştirilmesi veya mevcut bir ürünün yeni bir alana uygulanması için yapılan uyum çalışmaları)
2. Firma İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi (benzerleri pazarda veya sektörde mevcut olup firmanın ürün ailesinde olmayan bir ürünün geliştirilmesi)
3. Firma İçin Yeni Bir Ürün Platformu Geliştirilmesi (kendisinden yeni modellerin türetilebileceği temel bir ürünün geliştirilmesi)
4. Ülke İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi
5. Dünya İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi (yeni bir fikir odağında dünya pazarlarında olmayan bir ürünün geliştirilmesi)

B- Süreç Yeniliği
1. Maliyet Düşürücü veya Standart/Kalite Yükseltici Sonuçların Elde Edilmesi Amacıyla Yeni Tekniklerin Geliştirilerek Uygulanması
2. Üretimle İlgili Olarak Yeni Bir Yöntem veya Teknoloji Geliştirilmesi

Projenin destek alabilmesi için proje başvurusu yapan işletmenin Ar-Ge Projesinde yer alan yenilik faaliyetlerinde ve Ar-Ge aşamalarında firmanın sağlayacağı özgün katkılar yüksek olmalıdır.

II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygun olması gerekir.
Bu kapsamda başvuru sahibi Kuruluşta, projenin gerektirdiği alanlarda bilgi birikimi olmalıdır. Proje çalışanlarının uzmanlık ve yetkinlikleri proje ile uyumlu ve yeterli olmalıdır. Kuruluşta, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip herhangi bir proje personeli bulunmalıdır. Kuruluşun Ar-Ge olanakları ve alt yapısı (laboratuvar, test ortamları, alet-teçhizat, yazılım araçları, bilgiye erişim olanakları, dokümantasyon sistematiği) projeyi yürütmek için uygun olmalıdır. Proje planı gerçekçi ve uygulanabilir olmalıdır. İş paketleri ve alt iş paketleri bazında iş akış-zaman çizelgesi uygun bir şekilde hazırlanmalı, İş paketleri arasındaki bağlantılar tanımlanmalıdır. Proje gider kalemleri nicelik ve nitelik olarak yapılacak işle uyumlu olmalıdır. Proje süresi proje kapsamına göre iyi ayarlanmış olmalıdır.

III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilir olması gerekir.
Projenin yenilikçi ve Ar-Ge içerikli olması, firmanın özgün katkılarının yüksek olması, firmanın bu projeyi yürütecek imkan ve kabiliyetlerinin bulunması, projenin iyi planlanmış ve proje ekibinin güçlü olması destek almak için gereklidir. Ancak yeterli değildir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek Ar-Ge faaliyetleri sonucunda proje çıktılarının ekonomik yarara dönüşebilir nitelikte olması gerekmektedir. Proje kapsamında satılabilir yeni ürünler elde edilmesi beklenmektedir. Proje çıktısı ulusal veya uluslararası ölçekte firmanın rekabet gücünü artırıcı nitelikte olmalıdır. Proje çıktısının ithal edilen bir ürünün yerini alma ihtimali olabilir. Proje çıktısının ihracat ihtimali olabilir. Projedeki işbirliklerinin yan sanayi geliştirme ve yan sanayiye bilgi aktarma etkisi olabilir.
Öncelikli olarak desteklenecek proje konularını oluşturan öncelikli alanlar “enformatik, esnek üretim /esnek otomasyon, uzay ve havacılık teknolojileri, gen mühendisliği /biyoteknoloji, ileri malzeme teknolojileri, çevre ve çevreye duyarlı teknolojiler” olarak belirlenmiştir.

Yazan: Kıvanç Çakıroğlu
Boğaziçi Proje Ve Danışmanlık
www.bogaziciproje.com
Tel:0216 411 1001
Faks:0216 411 1002

info@bogaziciproje.com

Kaynaklar:
www.tubitak.gov.tr
www.teydeb.tubitak.gov.tr

Incoming search terms:

  • teydeb com kobiargebaslangicdestekprogrami
  • teydeb
  • teydep
  • eteydeb tubitak gov tr
  • TÜBİTAK TEYDEB
  • tübitak destekli projeler şahıs şirketi
  • kosgeb hibe destek
  • teydep tubitak
  • tübitak hibe alabilmek için şirket kaç yıllık olması lazım
  • tubitak arge

Hizmetlerimiz

Proje Yazımı ve Başvuru Süreçleri Danışmanlığı / Proje İlerleme ve Mali Raporları Hazırlama Danışmanlığı