TEYDEB

2 300x168 TEYDEBTEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı:

TÜBİTAK’ın bir birimi olan TEYDEB ülkemiz özel sektör firmalarının, büyük sanayi kuruluşlarının ve KOBİ’lerin Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayırmasını özendirmek amacıyla araştırma geliştirme ve yenilik faaliyetlerini, projelerini desteklemektedir. Bu sayede ülkemiz KOBİ’lerinin ve büyük sanayi kuruluşlarının araştırma geliştirme (Ar-Ge), teknoloji yaratma ve yenilikçilik yeteneğinin, rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlamaktadır.

Ekonomik gelişmenin kaynağı olarak Ar-Ge’ye dayalı yenilikçiliğe daha fazla yatırım yapma düşüncesi özellikle son 25 yılda tüm dünyada önem kazanmıştır. ABD, Japonya, Almanya ve İsveç gibi ekonomisi güçlü ülkelerce benimsendiği kadar, sonradan büyük gelişme gösteren, Güney Kore, İrlanda, İsrail ve Finlandiya gibi ülkelerin de başarısının arkasındaki neden, bu yaklaşımın politika haline getirilerek kararlılıkla uygulanmasıdır. Bu amaçla TÜBİTAK, Ülkemiz Avrupa Birliği’nin stratejik hedefleriyle de uyumlu olarak, Ar-Ge faaliyetleri ve desteklerinin ülke refahını artırmaya odaklanarak, 2023 yılına kadar Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içindeki payının %3’e ve özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payının %70 ‘e yükselmesini hedefleyen bir strateji oluşturmuştur. Yenilikçilik ve Ar-Ge çalışmaları günümüzde rekabetin sürdürebilirliği için vazgeçilmez unsurlardır. Ancak bu Yenilikçilik ve Ar-Ge çalışmaları için özel sektörün daha fazla bütçe ayırması ve projeler üretmesi gerekmektedir. Yenilikçilik ve Ar-Ge çalışmaları içeren özel sektörün projelere kamu kurumları tarafından projelere gerekli desteğin sağlanabilmesi başarı oranını ciddi şekilde arttırmaktadır. Bu bilinçle Ülkemizin ekonomik ve sosyal refahını artırmak için, özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilikçilik yeteneği ile rekabet gücünü yükseltmek, ülkemizde girişimcilik kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak, sanayi kuruluşlarının kendi arasında ve üniversitelerle daha yakın işbirlikleri ve ortaklıklar sağlamasını teşvik etmek amacıyla proje esaslı araştırma-teknoloji geliştirmeye kaynak ayrılmasını özendirecek, risk paylaşımlı destek programları TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülmektedir.

TÜBİTAK-TEYDEB Bünyesinde Özel Sektöre Yönelik Olarak Yürütülen Araştırma-Geliştirme Destek Programları :

1501 – TÜBİTAK SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
1507 – TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI
1511 – TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEKLEME PROGRAMI
1509 – ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

TEYDEB Proje Başvuru ve Destek Süreci
Programlara başvuru şekli: TÜBİTAK TEYDEB destek programlarına proje başvuruları “Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS)” uygulaması üzerinden çevrimiçi (online) olarak https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden yapılmaktadır.
Programlara başvuru zamanı: TEYDEB programlarına başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. Başvurular online 7/24 olarak kabul edilmektedir.

Proje başvurularında beklenen hedefler :
- Yeni ürün geliştirilmesi,
- Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
- Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi,
- Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

Proje başvurularının değerlendirilmesi:

Projelerin değerlendirilmesi aşağıdaki 3 boyut altında yer alan kriterlere göre yapılmaktadır.
- Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,
- Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu,
- Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.

Programlar kapsamında desteklenen Ar-Ge aşamaları:
- Kavram geliştirme,
- Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
- Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve
benzeri çalışmalar,
- Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları,
- Prototip üretimi,
- Pilot tesisin kurulması,
- Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması

TÜBİTAK TEYDEB destek programları kapsamında desteklenen gider kalemleri genel olarak aşağıda belirtilmiştir:
• Personel giderleri,
• Alet, teçhizat, prototip, kalıp, yazılım alımları,
• Malzeme ve sarf giderleri,
• Seyahat giderleri,
Danışmanlık ve hizmet alımları
• Yeminli Mali Müşavir Giderleri (YMM)
Proje hazırlatma giderleri ( sadece 1507),
Teşvik Ödülü (1501 (firma KOBİ ise), 1507)
• Üniversitelere yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

Yazan: Kıvanç Çakıroğlu

Boğaziçi Proje Ve Danışmanlık
www.bogaziciproje.com

info@bogaziciproje.com

Tel:  0216 411 1001
Faks:0216 411 1002

Kaynaklar:
www.tubitak.gov.tr
www.teydeb.tubitak.gov.tr